ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ
recycling.jpg

Η παρούσα ιστοεξερεύνηση έγκειται στη διαπραγμάτευση του θέματος "Εξοικονόμηση ενέργειας και ανακύκλωση" δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανακύκλωση, σε αντίθεση με τον επικρατέστερο τρόπο διαχείρισης απορριμμάτων, στα ανακυκλώσιμα υλικά, στη διαδικασία ανακύκλωσης καθώς και στην αξία αυτής. Επιδιώχτηκε μια σφαιρική διαπραγμάτευση με το εν λόγω θέμα, χωρίς όμως να μπορέσουν να καλύφθούν όλες οι παράμετροι και να ενταχθούν όλες οι δυνατές δραστηριότητες στο παρόν wiki.
Η εκτενέστερη αναφορά των σκουπιδιών που παράγει ο καθένας μας και η ένταξη αυτών σε ανακυκλώσιμα και μη,
η δημιουργία ενημερωτικού φυλλαδίου για την πηγή, τη συλλογή, την επεξεργασία και τη διάθεση των απορριμμάτων,
η σύγκριση διαφόρων χωρών αλλά και πόλεων της Ελλάδας μεταξύ τους όσον αφορά τους τρόπους διαχείρισης των απορριμμάτων και τα ποσοστά ανακύκλωσης στην κάθε μία,
η δραματοποίηση της ιστορίας μας, η οποία αποτελεί και το βασικό σκελετό του wiki αποτελούν ενδιαφέρουσες δραστηριότητες, οι οποίες θα προσέλκυαν το ενδιαφέρον των μαθητών.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License